• 00 387 50 220 920
 • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Надлежности

Начелник општине је носилац извршне власти у Општини, руководи општинском управом и одговоран је за њен рад.

Начелник општине заступа и представља Општину.

Начелник општине бира се на период од четири године на непосредним тајним изборима у складу са законом

Начелник има замјеника који му помаже у вршењу дужности. Замјеник начелника Општине извршава дужности који му повјери начелник Општине, замјењује начелника Општине и дјелује у његово име када је одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.

 Надлежности начелника општине: 

 • предлаже Стаут општине,предлаже одлуке и друга акта Скупштине,
 • израђује нацрт и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске  и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем , укључујући  и  кориштење јавног земљишта,
 • обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности општине, њених права и обавеза, проводи локалну политику  у складу са одлукама Скупштине,
 • извршава локални буџет и обезбијеђује примјену одлука и других аката Скупштине,
 • извршава законе и друге прописе Републике чије је извршење  повјерено општини,
 • доноси одлуку о оснивању општинске административне службе,
 • доноси Правилник  о организацији  и систематизацији радних мјеста општинске административне службе,
 • успоставља интерну  контролу  и доноси Правилник  о интерној контроли  и обавјештава скупштину о ефектима рада интерне контроле,
 • доноси план цивиле заштите општине  и обезбијеђује његову реализацију,
 • реализује сарадњу општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама  у складу са одлукама  и закључцима Скупштине општине и њених одговарајућих тијела,