Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања - лицитације

На основу члана 348. став 1 Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15), члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12, 63/19) и Одлуке о начину и условима продаје непокретности у својини Општине Мркоњић Град путем лицитације („Службени гласник Општине Мркоњић Град“, број: 9/19), Начелник општине Мркоњић Град расписује О Г Л А С о продаји непокретности путем усменог јавног надметања - лицитације

Општина Мркоњић Град, оглашава продају непокретности у својини Општине Мркоњић Град  заинтеросованим инвеститорима,  а које непокретности  се налазе у обухвату Пословне зоне „Кула Рудићи“  путем усменог јавног надметања (лицитације).

 

                                                               II

Предмет продаје су  непокретности  означене  као:

1.      парцела к.ч. 6/40-4  (по пописном катастру), укупне површине  2.868 m², уписанa  у п.л. број: 154/22  к.о. Кула,

2.      парцела к.ч. 6/40-6  (по пописном катастру), укупне површине  1.674  m², уписанa  у п.л. број: 154/22  к.о. Кула,

3.      парцела  к.ч. 6/40-7  (по пописном катастру), укупне површине  2.349  m², уписанa  у п.л. број: 154 /22  к.о. Кула,

4.      парцела  к.ч.6/40-8 (по пописном катастру), укупне површине  2.196 m², уписанa  у п.л. број: 154/22  к.о. Кула.

 

                                                                     III

Почетна продајна цијена непокретности које  су   предмет продаје   износи 2,0 КМ/.

Излицитирана цијена непокретности умањује се за:

-          10 %  у случају запошљавања од 5 до 10 радника,

-          20 % у случају запошљавања од 11 до 20 радника,

-          30 % у случају запошљавања 21 и више радника.

 

                                                                    IV

 За учешће у поступку лицитације учесници су  дужни положити  на име кауције  износ  10 % од почетне  цијене непокретности на рачун Општине Мркоњић Град  број: 562099 0000 344 165 отворен  код НЛБ  банке   или  571 060 00000 900 -55 код Комерцијалне банке.

Лицитација се може одржати само ако у њој учествују најмање два учесника. Ако се на лицитацију јави само један учесник, комисија може приступити поступку продаје непосредном погодбом, под условом да цијена не може бити нижа од почетне цијене објављене у огласу за лицитацију. Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија закључује се одговарајући уговор у писаној форми, након прибављеног позитивног мишљења Правобранилаштва Републике Српске. Позитивно мишљење Правобранилаштва Републике Српске је услов за закључење уговора. Ако учесник лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, након закључења лицитације одустане од куповине предметне непокретности, губи право на повраћај положене кауције.

Ако не успије прва лицитација, лицитација се понавља, сходно члану 12. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12, 63/19), a ако не успије ни поновљена лицитација, сматра се да је јавно надметање безуспијешно.

 

                                                               V

Лицитација ће бити одржана дана 19.02.2020. године са почетком у

-          10  часова  за земљиште под 1,

-          10 часова и 30 минута  за земљиште  под 2,

-          11,00 часова  за земљиште под 3,

-          11,00 часова и 30 минута за земљиште под 4

у сали за састанке Општине Мркоњић Град, Трг краља Петра I Карађорђевића. Заинтеросована лица могу извршити увид у документацију о некретнинама које су предмет продаје и добити тражене информације у Одјељењу за просторно планирање и комуналне послове Општине Мркоњић Град сваки радни дан од 7 часова и 30 минута до 15 часова и 30 минута.

Ако не успије прва продаја, иста  ће се обновити дана 06.03.2020. године на истом мјесту и у исто вријеме.

Поступак лицитације спроводи Комисија  за спровођење јавног надметања у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12, 63/19).

                                                             VI

Продајну  цијену предметне непокретности  учесник лицитације са којим ће се закључити уговор, обавезан је платити у року од 8 дана након закљученог поступка лицитације, а предаја непокретности у посјед инвеститора  извршиће се у року од 8 дана након уплате купопродајне цијене, о чему ће се сачинити записник о увођењу инвеститора у посјед предметних непокретности.

 

                                                           VII

Уз пријаву за учешће на лицитацији се доставља доказ о уплати кауције, овјерена фотокопију личне карте за физичка лица, осносно овјерену фотокопију рјешења о упису у судски регистар за правна лица, овјерену  пуномоћ за заступање за лица која не учествују у  своје име и број жиро или текућег рачуна на који ће се извршити поврат уплаћене кауције учесницима са којима неће бити закључен уговор. Пријаве за учешће на лицитацији са потребном документацијом се достављају непосредно у Шалтер салу Општинске управе Општине Мркоњић Град (Трг краља Петра I Карађорђевића , 70260 Мркоњић Град) или путем поште, у затвореним ковертама на адресу: Општина Мркоњић Град, Трг краља Петра I Карађорђевића, са назнаком:  „ Комисија за спровођење јавног надметања – пријава за учешће на лицитацији број: 01-475-2/20“.

Право учешћа на лицитацији имају сва физичка и правна лица чија је основна регистрована дјелатност обављање пословне, производно складишне, индустријске и друге  дјелатности које представљају основну намјену оснивања ПЗ „Кула Рудићи “ Мркоњић Град и како је то предвиђено Регулационим планом ПЗ „Кула Рудићи “ под следећим условима:

-          да се инвеститор (купац) обавеже да ће запослити уговорени број радника у року од 18 мјесеци од дана увођења у посјед, осим у случају објективних околности на које инвеститор није могао утицати, избјећи или отклонити,

-          у случају да инвеститор не изврши запошљавање предвиђеног броја радника уговорена цијена парцела се враћа на излицитирану цијену, увећану за 100 %,

-          да инвеститор у циљу обезбијеђења испуњавања  преузетих обавеза, обезбиједи одговарајуће гаранције које ће бити ближе одређене уговором о купопродаји,

а која до  19.02.2020. године, односно до 06.03.2020. године до 9 часова доставе уредне пријаве са свим напријед наведеним доказима.

Пријаве се примају до 19.02.2020. године, односно до 06.03.2020. године до 9 часова, без обзира да ли се достављају непосредно или путем поште. Учесницима јавног надметања – лицитације уплаћени износ кауције враћа се у року од три дана од одржавања јавног надметања – лицитације, осим учеснику лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија.

                                                              

                                                               VIII

Оглас о лицитацији објавиће се  у дневном листу „Глас Српске“ Бања Лука, а истовремено ће се истаћи  на огласној   табли  Општине Мркоњић Град и интернет страници Општине Мркоњић Град.

                                                                                                                НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ                  

                                                                                                                         Дивна   Аничић

 

  • 5.2.2020. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD