Цивилна заштита општине Мркоњић Град

Цивилна заштита општине Мркоњић Град

             

             Цивилна заштита је плански организован дио система заштите од природних и других несрећа који обухвата организовање, припремање и учешће грађана, предузећа и других правних лица и професионалних служби, организација и удружења на заштити и спашавању људи, материјалних добара и животне средине од елементарних непогода, других несрећа већих размјера и ратних дејстава. Цивилна заштита и друге дјелатности заштите од природних и других несрећа су хуманитарне и невојне природе.

У оквиру послова Цивилне заштите обављају се стручни, управни и други послови и задаци као што су: 

 1. Израда процјене угрожености од елементарне непогоде и друге несреће на подручју општине,
 2. Припрема и израда Програма за смањење ризика од елементарне непогоде и друге несреће на подручју општине,
 3. Израда Плана заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће,
 4. Припрема Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у систему заштите и спасавања,
 5. Организовање, праћење и извођење реализације обуке грађана на обављању личне и узајамне помоћи,
 6. Организовање и координација спровођења мјера цивилне заштите, предлагање програма самосталних вјежби и израда елабората за извођење вјежби цивилне заштите, органа управе, привредних друштава и друго,
 7. Координација дјеловања субјеката од значаја за заштиту и спасавања у случају елементарне непогоде и друге несреће на подручју општине,
 8. Вођење евиденције припадника цивилне заштите и  њихово распоређивање у јединице цивилне заштите и за повјеренике цивилне заштите,
 9. Вођење евиденције материјалних средстава грађана, привредних друштава, организација и служби која се могу ставити у функцију цивилне заштите,
 10. Учествовање у набавци средстава и опреме за заштиту и спасавање за потребе јединица и тимова цивилне заштите и грађана, те води бригу о њиховој исправности,  чувању и употреби,
 11. Давање стручних упутстава грађанима, привредним друштвима и другим правним лицима по питањима заштите и спасавања,
 12. Подношење редовних извјештаја о раду Начелнику општине,
 13. Подношење полугодишњих и годишњих извјештаја о раду директору Републичке управе ЦЗ,
 14. Прикупљање података, организација и координација послова деминирања и уништавања експлозивних средстава заосталих из рата,
 15. Организовање пословa осматрања, обавјештавања и узбуњивања,
 16. Вођење прописаних евиденција и вршење других послова из области цивилне заштите, у складу са законом, другим прописима и општим актима. 

 

 Постоји могућност за достављање и докумената који су од важности из области  цивилне заштите за подручје општине Мркоњић Град као што су: 

v             Процјена угрожености од елементарних непогода

 

             и других несрећа на подручју општине

v             Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите

 

             у систему заштите и спасавања

Оперативни Планови провођења Планова активности: пожар,поплава, земљотрес, снијег и сњежне падавине.