Расписан Јавни позив за достављање понуда за закуп пословног простора у Мркоњић Граду

На основу члана 17 Статута ЈУ КСЦ „Петар Кочић“ Мркоњић Град, а у вези са чланом 9 Одлуке о спајању ЈУ Културни центар „Петар Кочић“ Мркоњић Град и ЈУ „МГ СПОРТ“ Мркоњић Град и Одлуком о додјели у закуп пословних простора у власништву општине Мркоњић Град (Службени гласник општине Мркоњић Град“ број 3/21), директор ЈУ КСЦ „Петар Кочић“ Мркоњић Град, објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА


У закуп се даје следећи пословни простор:

            Пословни простор укупне површине 61,50 м/2 и терасе површине 83,50 м/2 на првом спрату зграде Дома културе, у улици Светог Саве бб.

Давање у закуп пословног простора обавиће се путем прикупљања писмених понуда.

Период издавања: минимално пет (5) година.

Рок плаћања: до 05. у мјесецу за претходни мјесец с тим да се цијена терасе плаћа само у активним мјесецима.            

Почетна цијена: 5,50 КМ/м2 увећано за ПДВ.

Дјелатности: предвиђене Статутом Установе (информације на 050/221-171) нпр угоститељски, канцеларијски, издавачки.

Учесник у јавном позиву може бити свако физичко и правно лице.

Обавезе закупопримца:

Да прилагоди простор својим намјенама без тражења права на накнаду.

Понуде које се подносе треба да садрже следеће податке и доказе:

За физичка лица- име и презиме, адреса, број личне карте, јединствени матични број грађана;

За предузетнике – име и презиме предузетника, адреса, број личне карте, извод из регистра надлежног органа, назив радње, матични број, ПИБ;

За правна лица – назив и сједиште правног лица, извод из регистра надлежног органа,кошија рјешења о додјељивању ПИБ;

Пословни простор се издаје у виђеном стању.

Рок приспијећа понуда утврђује се на основу пријемног печата на коверти у којој је понуда приспјела.

Пословни простор се може разгледати сваког радног дана у вријеме од 07:30 – 15:30 часова, у присуству радника ЈУ КСЦ „Петар Кочић“ Мркоњић Град.

 

 Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ- ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА  на првом спрату ДОМА КУЛТУРЕ“

Редослијед првенства се одређује према висини понуђеног износа. Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија даје предност понуђачу који је раније доставио понуду.

Вријеме и мјесто разматрања приспјелих понуда: Отварање приспјелих писаних понуда извршће се након 15 радних дана од расписивања позива са почетком у 12:00 часова у просторијама ЈУ КСЦ „Петар Кочић“.

Понуђач који оствари право на закуп пословног простора, плаћа закупнину у износу који је понудио. Након избора најповољнијег понуђача са истим ће се водити преговори око услова за закључивање уговора о закупу пословног простора.

 Остале битне ставке се доносе Одлуком које не утичу на цијену приликом закључивања уговора.

                                                                                                                                    Директор

                                                                                                                                  Боро Бошкић

 

                                                                                                                                               

  • 17.3.2021. године

Коментари


:) :D ^_^ *_* :P :( :| xD