00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Обавјештења

Јавни позив - Подстицај за пчеларство

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

На основу тачке 3.2.1. Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2023. години под тачком 2. Подстицаји за пчеларство, в.д. директор Агенције за привредни развој дана 04.09.2023. године о б ј а в љ у ј е

Ј А В Н И   П О З И В

за подношење захтјева за одобравање подстицајних средстава по основу
Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 20
23. години
Подстицај за пчеларство

1.  Услови за коришћење средстава 
Право на подстицајна средства имају пчелари са подручја општине Мркоњић Град који су уписани у евиденцију пчелара и пчелињака у Републици Српској и који посједују најмање 10 пчелињих друштава, а у складу са одредбама Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2023. години. Максималан број друштава који је обухваћен подстицајем једног пчелара је 30 друштава. Максималан износ средстава по пчелињем друштву је до 12,00КМ.

2.  Потребна документација
Документација која се прилаже уз захтјев је:

  • Копија личне карте, 
  • Рјешење о упису у евиденцију пчелара и пчелињака у РС,
  • Потврда о чланству у удружењу пчелара „Матичњак“ Мркоњић Град,
  • Изјава о броју пчелињих друштава,
  • Копија текућег рачуна,
  • Увјерење од Пореске управе о измиреним обавезама,
  • Увјерење о измиреним обавезама према Општини Мркоњић Град.

3. Начин остваривања права
Захтјев за подстицајна средства се подноси у Агенцији за привредни развој општине Мркоњић Град, улица Светог Саве (Дом културе) до 22.09.2023. године. 
Сви заинтересовани детаљније информације могу добити у просторијама Агенције или на телефон број: 050/214-257.
 

Број: 25-04/23, Дана, 04.09.2023. године    

в.д. ДИРЕКТОР. Горан Тодоровић 

Јавни позив можете преузети овдје

Подели: