Mrkonjic Grad

Документи

 

Документ Датотека
1 Захтјев за извод из документа просторног уређења _за_извод_из_документа_просторног_уређења.pdf
2 Захтјев за издавање одобрења за постављање привремених преносних објеката 7_Захтјев_за_издавање_одобрења_за_постављање_привремених_преносних_објеката.pdf
3 Захтјев за издавање увјерења да издати локацијски услови нису промијењени _за_издавање_увјерења_да_издати_локацијски_услови_нису_промијењени.pdf
4 Захтјев за издавање увјерења да је у референтској књизи евидентирано одобрење 18_Захтјев_за_издавање_увјерења_да_је__у_референтској_књизи_евидентирано_одобрење.pdf
5 Захтјев за издавање увјерења да је у току поступак издавања одобрења 15_Захтјев_за_издавање_увјерења_да_је_у_току_поступак_издавања_одобрења.pdf
6 Захтјев за издавање употребне дозволе _за_издавање_употребне_дозволе.pdf
7 Захтјев за локацијске услове-СВЕ 1_Захтјев_за_локацијске_услове-СВЕ.pdf
8 Захтјев за накнадне локацијске услове 2_Захтјев_за_накнадне_локацијске_услове.pdf
9 Захтјев за наставак поступка 21_Захтјев_за_наставак_поступка.pdf
10 Захтјев за рјешавање комуналних проблема 24_Захтјев_за_рјешавање_комуналних_проблема.pdf
11 Захтјев УВИД у штaмбиљ на омоту пројектне документације 19_Захтјев_УВИД_у_штaмбиљ_на_омоту_пројектне_документације.pdf
12Акциони план интегритета Akcioni-plan-integritet.pdf
13Захтјев зa издавање рјешења којим се утврђује легалност објекта 6_Захтјев_za_издавање_рјешења_којим_се_утврђује_легалност_објекта.pdf
14Захтјев за грађевинску дозволу 3_Захтјев_за_грађевинску_дозволу.pdf
15Захтјев за додјелу средстава _за_додјелу_средстава.pdf
16Захтјев за издавање еколошке дозволе 26_Захтјев_за_издавање_еколошке_дозволе.pdf
17Захтјев за издавање овјерених докумената из архива _за_издавање_овјерених_докумената_из_архива.pdf
18Захтјев за издавање одобрења за заузимање јавне површине _за_издавање_одобрења_за_заузимање_јавне_површине.pdf
19Захтјев за издавање одобрења за одржавање кориде и штрапаријаде _за_издавање_одобрења_за_одржавање_кориде_и_штрапаријаде.pdf
20Захтјев за издавање одобрења за привремено задржавање објекта 25_Захтјев_за_издавање_одобрења_за_привремено_задржавање_објекта.pdf
21Захтјев за издавање одобрења за привремено постављање рекламних паноа, рекламног и сличног натписа _за_издавање_одобрења_за_привремено_постављање_рекламних_паноа,_рекламног_и_сличног_натписа.pdf
22Захтјев за издавање увјерења _за_издавање_увјерења.pdf
23Захтјев за издавање увјерења да је парцела на ванурбаном подручју 17_Захтјев_за_издавање_увјерења_да_је_парцела_на_ванурбаном_подручју.pdf
24Захтјев за издавање увјерења да ли је предвиђена градња 16_Захтјев_за_издавање_увјерења_да_ли_је_предвиђена_градња.pdf
25Захтјев за издавање увјерења о утврђивању кућног броја 23_Захтјев_за_издавање_увјерења_о_утврђивању_кућног_броја.pdf
26Захтјев за исправку погрешно евидентираних података (МКР, МКВ, МКД, МКУ) _за_исправку_погрешно_евидентираних_података_(МКР,_МКВ,_МКД,_МКУ).pdf
27Захтјев за накнадни упис имена дјетета у матичну књигу рођених _за_накнадни_упис_имена_дјетета_у_матичну_књигу_рођених.-.pdf
28Захтјев за накнадни упис прибиљешке држављанства у матичну књигу рођених _за_накнадни_упис_прибиљешке_држављанства_у_матичну_књигу_рођених.pdf
29Захтјев за накнадни упис у матичну књигу рођених _за_накнадни_упис_у_матичну_књигу_рођених.pdf
30Захтјев за накнадни упис у матичну књигу умрлих _за_накнадни_упис_у_матичну_књигу_умрлих.pdf
31Захтјев за накнадни упис чињенице рођења и чињенице држављанства - поријекло родитеља _за_накнадни_упис_чињенице_рођења_и_чињенице_држављанства_-_поријекло_родитеља.pdf
32Захтјев за накнадно уписивање података у радну књижицу _за_накнадно_уписивање_података_у_радну_књижицу.pdf
33Захтјев за накнадну грађевинску дозволу 4_Захтјев_за_накнадну_грађевунску_дозволу.pdf
34Захтјев за накнадну грађевинску и употребну дозволу бруто до 400 квадрата 5_Захтјев_за_накнадну_грађевинску_и_употребну_дозволу_бруто_до_400_квадрата.pdf
35Захтјев за овјеравање потписа-рукописа изван службених просторија _за_овјеравање_потписа-рукописа_изван_службених_просторија.pdf
36Захтјев за поништење дуплог уписа у МК _за_поништење_дуплог_уписа_у_МК.pdf
37Захтјев за прекид поступка 20_Захтјев_за_прекид_поступка.pdf
38Захтјев за приступ информацијама _за_приступ_информацијама.pdf
39Захтјев за промјену рјешења за комуналну накнаду 22_Захтјев_за_промјену_рјешења_за_комуналну_накнаду.pdf
40Захтјев за уклањање објекта _за_уклањање_објекта.pdf