00 387 50 220 920 kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba Понедјељак – Петак 7.00h - 15.00h

Надлежности начелника

Начелник општине је носилац извршне власти у Општини, руководи општинском управом и одговоран је за њен рад.

Начелник општине заступа и представља Општину.

Начелник општине бира се на период од четири године на непосредним тајним изборима у складу са законом

Начелник има замјеника који му помаже у вршењу дужности. Замјеник начелника Општине извршава дужности који му повјери начелник Општине, замјењује начелника Општине и дјелује у његово име када је одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.

 Надлежности начелника општине: 

 • предлаже статут Општине,
 • предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини Општине,
 • израђује и подноси Скупштини Општине на усвајање нацрт и приједлог  буџета, финансијски извјештај, економски план, стратешки развојни план, секторске развојне планове, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на коришћење и управљање простором и земљиштем, укључујући и коришћење јавног земљишта из надлежности Општине, у складу са законом,
 • обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности Општине, његових  права и обавеза,
 • спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине,
 • извршава законе и друге прописе Републике чије је извршење повјерено Општини,
 • доноси одлуку о оснивању Општинске управе,
 • доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе,
 • предлаже именовање  и разрјешење начелника одјељења или службе,
 • предлаже и доноси опште и појединачне акте о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и врши и друге послове из области заштитспасавања у складу са законом и овим Статутом,
 • предузима оперативне и друге мјере у случају поремећаја или прекида у обављању комуналних дјелатности,
 • реализује сарадњу Општине са другим јединицама локалне самоуправе, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине и њених радних тијела,
 • даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач Општина,
 • подноси извјештај Скупштини о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,
 • доноси годишњи план рада Начелника општине и Општинске управе,
 • подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду Општинске управе,
 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења општи или појединачни акт Скупштине, ако сматра да је супротан Уставу и закону,
 • закључује уговоре у име Општине, у складу са актима Скупштине,
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
 • одлучује о употреби и располагању имовином Општине, у складу са законом и одлукама Скупштине,
 • доноси одлуке о располагању новчаним средствима у складу са актима Скупштине,
 • одобрава употребу назива Општине и насељених мјеста у пословном имену привредних друштава, установа и других организација,
 • одлучује о сукобу надлежности између организационих јединица Општинске управе и Општинске управе и организација које врше послове од интереса за Општину,
 • одлучује о изузећу службеног лица Општинске управе и
 • обавља друге послове утврђене законом и овим Статутом